Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Hét Gastouderbureau is in het kader van de AVG verplicht inzichtelijk te maken en te beschrijven welke gegevens we opslaan van gastouders waarmee we samenwerken en waarmee we samengewerkt hebben en van vraagouders met hun bijbehorende kinderen die een contract hebben of hebben gehad.

Onder de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn een aantal uitzonderingen voor de kinderopvang van kracht. De AVG is algemener en hanteert 6 grondslagen voor het verwerken van gewone persoonsgegevens (waaronder bijvoorbeeld naam, geboortedatum, BSN, adresgegevens, bankgegevens):

  1. Toestemming van de betrokken persoon.
  2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Als kinderopvang zijn wij gebonden aan de eerste 3 grondslagen.

 

Privacyverklaring:

Hét Gastouderbureau
Adres: Warnsveldseweg 23
Postcode en Plaats: 7204 BA Zutphen
 

Ons privacy beleid is gebaseerd op een privacy-first gedachte.  
Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens. Wij geven geen gegevens door aan derden tenzij de wet dit van ons vraagt.
Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.
Uw gegevens worden niet ongevraagd aan een mailinglijst van derden toegevoegd. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens wel om u optimaal te informeren over zaken die spelen rondom gastouderopvang of aanpalende activiteiten van ons bedrijf. 

In het kader van de AVG worden wij na opzegging van de samenwerking met een gastouder en of opzegging van het contract met vraagouders nog 7 jaar gehouden aan de administratieve bewaarplicht van de belastingdienst. Dit betekent dat wij nog 7 jaar de gegevens zoals vermeld in ons systeem en in de overeenkomst bewaren.

Wij slaan uitsluitend ter zake dienende gegevens op die nodig en verplicht zijn om onze taak uit te kunnen voeren.

Bijzondere persoonsgegevens:
Er is onder AVG een verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als de betrokken persoon (of, in het geval van kinderen, een van de ouders) daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die onder andere betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

Hét Gastouderbureau heeft er voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens op te slaan. Indien wij daar wel reden voor zien dan zullen wij hiervoor toestemming vragen.


Verwerkingsregister:
Het verwerkingsregister geeft een overzicht van alle binnen onze organisatie opgeslagen persoonlijke gegevens. Tevens geeft deze inzicht in waar deze worden bewaard.
Deze lijst is voor hetgeen op u van toepassing is op te vragen bij het secretariaat.


Beveiliging:
Onze website is waar nodig beveiligd. 
Wij slaan geen persoonlijke gegevens op usb sticks. Medewerkers hebben hun laptop voorzien van een wachtwoord. 
De telefoons zijn beveiligd met een wachtwoord.


Cookies:
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren. 
De cookies die wij gebruiken zijn strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. 

 

Indien u een privacy gerelateerde vraag heeft kunt u deze mailen naar: info AT hetgastouderbureau DOT nl .